Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 8/3/2024

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (8/3/2024) là 1 JPY =166,33VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1663300 VND. Từ ngày hôm qua, đồng Yên Nhật tăng lại khá mạnh mẽ, hy vọng rằng đồng Yên sẽ mạnh lại trong thời gian sớm nhất.

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 7/3/2024

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (7/3/2024) là 1 JPY =165,66VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1656600 VND. Từ ngày hôm qua, đồng Yên Nhật tăng lại khá mạnh mẽ, hy vọng rằng đồng Yên sẽ mạnh lại trong thời gian sớm nhất.

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 6/3/2024

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (6/3/2024) là 1 JPY =164,27VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1642700 VND. Từ ngày hôm qua, đồng Yên Nhật tăng lại khá mạnh mẽ, hy vọng rằng đồng Yên sẽ mạnh lại trong thời gian sớm nhất.

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 11/11/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (11/11/2022) là 1 JPY = 173.87VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 173.870,00 VND. Từ ngày hôm qua, đồng Yên Nhật tăng lại khá mạnh mẽ, hy vọng rằng đồng Yên sẽ mạnh lại trong thời gian sớm nhất.

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 11/10/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (11/10/2022) là 1 JPY = 163.96VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 163.960,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại.
Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, thời điểm thấp nhất hiện tại là 1 USD đổi được 145.652YÊN (chưa hề có dấu hiệu giảm do chính sách tiền tệ của Nhật Bản và Mỹ trái ngược nhau)

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 9/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (6/9/2022) là 1 JPY = 167.41 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.67.410,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại. Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, thời điểm thấp nhất hiện tại là 1 USD đổi được 143,073 YÊN (mức yên thấp nhất trong vòng 24 năm kể từ tháng 8 năm 1998)

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 6/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (6/9/2022) là 1 JPY = 167.41 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.67.410,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại. Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, thời điểm thấp nhất hiện tại là 1 USD đổi được 143,073 YÊN (mức yên thấp nhất trong vòng 24 năm kể từ tháng 8 năm 1998)