Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 9/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (6/9/2022) là 1 JPY = 167.41 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.67.410,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại. Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, thời điểm thấp nhất hiện tại là 1 USD đổi được 143,073 YÊN (mức yên thấp nhất trong vòng 24 năm kể từ tháng 8 năm 1998)

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 6/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (6/9/2022) là 1 JPY = 167.41 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.67.410,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại. Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, thời điểm thấp nhất hiện tại là 1 USD đổi được 143,073 YÊN (mức yên thấp nhất trong vòng 24 năm kể từ tháng 8 năm 1998)

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 5/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (5/9/2022) là 1 JPY = 167.26 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.67.260,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại.
Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, thời điểm thấp nhất hiện tại là 1 USD đổi được 140,555 YÊN (mức yên thấp nhất trong vòng 24 năm kể từ tháng 8 năm 1998)

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 2/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (2/9/2022) là 1 JPY = 168.88 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.688.800,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại.
Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, 1 USD đổi được 140,800 YÊN (mức yên thấp nhất trong vòng 24 năm kể từ tháng 8 năm 1998)

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 1/9/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (1/9/2022) là 1 JPY = 168.88 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.688.800,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại. Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, 1 USD đổi được 139.683 YÊN (mức yên thấp nhất trong vòng 24 năm kể từ tháng 9 năm 1998)

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 31/8/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (31/8/2022) là 1 JPY = 168.87 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.688.700,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại. Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, 1 USD đổi được 138.845 YÊN (mức yên thấp nhất)

Tỷ giá Yên Nhật JPY tại các ngân hàng ngày 30/8/2022

Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (30/8/2022) là 1 JPY = 168.92 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.689.200,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại. Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, 1 USD đổi được 138.777 YÊN (mức yên thấp nhất)