Golden Week 2022 được nghỉ từ ngày nào đến ngày nào

Golden Week 2022 được nghỉ từ ngày nào đến ngày nào nhỉ?
Theo đúng lịch đỏ thì sẽ nghỉ các ngày 29/4, tiếp đó là thứ 7, CN, 3/5, 4/5, 5/5 tiếp đó là thứ 7 và CN. Sẽ bị hổng hai ngày là thứ 2 (2/5) và thứ 6 (6/5) là ngày thường.